Willkommen beim Cercle Athletique Schifflange

Den CAS um Postlaf

Um Postlaf waren nieft deenen villen Leefer och vill Fräiwëlleger um Rendezvous.
Den CAS huet mat senger motivéierter Equipe, nieft nach villen aneren Fräiwëllegen,
op verschiddenen Plazen dofir gesoucht, dass d’Athleten hier Cours ënner beschten Konditiounen lafen konnten.

Den CAS seet hinnen alleguerten Merci fir hier Hëllef.