Willkommen beim Cercle Athletique Schifflange

E grousse Merci un d’Benevolen an Sponsoren

20. Meeting International – 30.07.2023

Am Numm vum Club, wëllen mir all deenen Benevole MERCI soen, déi eis iwwert déi Deeg ënnert Äerm gegraff hunn.

Och all eisen Sponsoren een groussen MERCI fir är Ënnerstëtzung, fir dass et och dëst Joer zu engem groussen Erfolleg konnt ginn, mat villen Rekorder.

Ouni iech all kéinten mir dësen groussen an besonneschen Meeting net op Been setzen.

Championnat des Jeunes op der FOLA den 01 an 02.07.2023

Den C.A.Schëffleng war erem gudd vertrueden mat sengen jonken Athleten op der Jugend-Championnat zu Esch um Galgebierg.

Et goufen och ewei gewinnt gut Resultater realiseiert.

Besonesch eis Juniorin Calmes Céline huet bei sengen 4 Diziplinen emmer den Championstitel konnte feieren. 2mol an den Enzeldiziplinen 400m Junior 59“74 an 800m Junior 2‘19“35 an 2mol mat der Juniorsstaffel 4x400m 4‘16“81  an 4x100m 51“73

Weider gut Resultater goufen realiseiert vun:

  • Juniorin Schevers Laureen mat der 3er Platz bei den 200m Junior an 27“53 an den Championstitelen bei den Juniorsstaffelen 4x400m an 4x100m.
  • Cadette Foux Iris mat Vize-Championne op 800m Cadette 2‘20“11 dei 3te Platz op 400m Cadette 61“34 an och die 2 Championstitelen bei den Juniorsstaffelen 4x400m an 4x100m.
  • Cadette Pütz Nela mat den 2 Championstitelen bei den Juniorsstaffelen 4x400m an 4x100m.
  • Den Cadet Santos Carvalheiro José den Vize-Champion am Drei-Sprong gouf mat gesprongenen 10m48.

Weider Jonk-Athleten am Asatz waren:

Cadet:

  • Costa Ravelino op 200 an 400m

Minime-Meedecher:

  • Schevers Mara 800m,100m Weitsprong an Diskus
  • Chlecq Ilaria 800m

Minime-Jongen:

  • Borodkine Ethan 1000m,Weitsprong,100m an Speer
  • Schwartz Jonas  100m an Speer

Den Comité bedankt sech och bei dene Leit ,dei sech als Bénévol gemelt hatten,an als Juge op desen 2 Deeg am Asatz waren. Ouni desen Asatz keinten esou Resultater dei eis Athleten realiseiert hunn net statt fannen!!

Weider Fotoen fannt Dir och um Site vun der FLA. https://flaphoto.net/photogallery/

20. Meeting International 2023 – 30.07.2023

 

The International Meeting of C.A.Schifflange has evolved in the past years to an outsanding athletics sport festival and his reputation extends far beyond Luxembourg’s borders.
Great athletes showed excellent performances in exciting competitions and brought international flair to the traditional Jean-Jacoby athletics stadium. After the fantastic past 19 editions, we are pleased to announce that our Meeting Internation will take place this year on Sunday, 30th July.
We wish all athletes celebrating with us this 20th anniversary edition a lof of success and a knowlegable and enthusiastic audience.
Registration for athletes/managers :
No registration fees.
Please indicate your personal best!
Attention: a competion only takes place with at least 3 athletes!
Link to the program for the event: Program
Registration by email: meetinginternational@cas.lu
Please register before
Thursday the 27.07.2023.

 

Das Internationale Meeting von C.A.Schifflange hat sich in den vergangenen Jahren zu einem herausragenden Leichtathletik-Sportfest entwickelt und ist weit über die Grenzen Luxemburgs hinaus bekannt.
Großartige Athleten zeigten in spannenden Wettkämpfen hervorragende Leistungen und brachten internationales Flair in das traditionsreiche Jean-Jacoby Leichtathletikstadion. Nach den fantastischen vergangenen 19 Ausgaben freuen wir uns, dass unser Meeting Internation in diesem Jahr am Sonntag, den 30. Juli, stattfinden wird.
Wir wünschen allen Athleten, die mit uns diese 20. Jubiläumsausgabe feiern, viel Erfolg und ein fachkundiges und begeistertes Publikum.
Anmeldung für Athleten/Manager:
Keine Anmeldegebühren.
Bitte geben Sie Ihre persönliche Bestleistung an!
Achtung: ein Wettkampf findet nur bei mindestens 3 Athleten statt!
Link zum Programm der Veranstaltung: Programm
Anmeldung per E-Mail:meetinginternational@cas.lu
Bitte melden Sie sich bis Donnerstag, den 27.07.2023 an.

 

Le meeting international de C.A.Schifflange a évolué ces dernières années pour devenir un festival d’athlétisme exceptionnel dont la réputation dépasse largement les frontières du Luxembourg.
De grands athlètes ont réalisé d’excellentes performances lors de compétitions passionnantes et ont apporté une touche internationale au traditionnel stade d’athlétisme Jean-Jacoby. Après les fantastiques 19 dernières éditions, nous avons le plaisir d’annoncer que notre Meeting International aura lieu cette année le dimanche 30 juillet.
Nous souhaitons à tous les athlètes qui fêteront avec nous ce 20ème anniversaire beaucoup de succès et un public connaisseur et enthousiaste.
Inscription pour les athlètes/managers :
Pas de frais d’inscription.
Veuillez indiquer votre record personnel !
Attention : une compétition n’a lieu qu’avec au moins 3 athlètes !
Lien vers le programme de l’événement : Programme
Inscription par email : meetinginternational@cas.lu
Veuillez vous inscrire avant le jeudi 27.07.2023.