Willkommen beim Cercle Athletique Schifflange

CAS Meeting International 2019

Das offizielle Programm zum Meeting International 2019 können Sie hier finden.
Le programme officiel du Meeting International 2019 peut être trouvée ici.
The official program to this year’s Meeting International 2019 can be found here.

Meldelisten und Resultate findet man unter / listes et résultats peuvent être trouvées sous / entry lists and results can be found under:

Meeting International 2019 Live-Portal

CAS on Tour

Den 31. Mai hun mir d’Bofferding’s Braueri zu Bascharage besicht, an konnten eis emol en Androck vun den Produiten maachen déi hei gebraut ginn. Eraus komm ass en flotten Owend mat guddem Iessen an stëmmungsvoller Ambiance. Prost!