Willkommen beim Cercle Athletique Schifflange

E gudd neit Joer 2019…


Bei dëser Gelegenheet wëllen mir all eisen Benevolen vir hier Ënerstëtzung Merci soen, an hoffen dass mer och 2019 op Iech kënnen zielen.

An dësem Sënn, schéin Feierdeeg an e gudde Rutsch !