Willkommen beim Cercle Athletique Schifflange

20. Meeting International 2023 – 30.07.2023

 

The International Meeting of C.A.Schifflange has evolved in the past years to an outsanding athletics sport festival and his reputation extends far beyond Luxembourg’s borders.
Great athletes showed excellent performances in exciting competitions and brought international flair to the traditional Jean-Jacoby athletics stadium. After the fantastic past 19 editions, we are pleased to announce that our Meeting Internation will take place this year on Sunday, 30th July.
We wish all athletes celebrating with us this 20th anniversary edition a lof of success and a knowlegable and enthusiastic audience.
Registration for athletes/managers :
No registration fees.
Please indicate your personal best!
Attention: a competion only takes place with at least 3 athletes!
Link to the program for the event: Program
Registration by email: meetinginternational@cas.lu
Please register before
Thursday the 27.07.2023.

 

Das Internationale Meeting von C.A.Schifflange hat sich in den vergangenen Jahren zu einem herausragenden Leichtathletik-Sportfest entwickelt und ist weit über die Grenzen Luxemburgs hinaus bekannt.
Großartige Athleten zeigten in spannenden Wettkämpfen hervorragende Leistungen und brachten internationales Flair in das traditionsreiche Jean-Jacoby Leichtathletikstadion. Nach den fantastischen vergangenen 19 Ausgaben freuen wir uns, dass unser Meeting Internation in diesem Jahr am Sonntag, den 30. Juli, stattfinden wird.
Wir wünschen allen Athleten, die mit uns diese 20. Jubiläumsausgabe feiern, viel Erfolg und ein fachkundiges und begeistertes Publikum.
Anmeldung für Athleten/Manager:
Keine Anmeldegebühren.
Bitte geben Sie Ihre persönliche Bestleistung an!
Achtung: ein Wettkampf findet nur bei mindestens 3 Athleten statt!
Link zum Programm der Veranstaltung: Programm
Anmeldung per E-Mail:meetinginternational@cas.lu
Bitte melden Sie sich bis Donnerstag, den 27.07.2023 an.

 

Le meeting international de C.A.Schifflange a évolué ces dernières années pour devenir un festival d’athlétisme exceptionnel dont la réputation dépasse largement les frontières du Luxembourg.
De grands athlètes ont réalisé d’excellentes performances lors de compétitions passionnantes et ont apporté une touche internationale au traditionnel stade d’athlétisme Jean-Jacoby. Après les fantastiques 19 dernières éditions, nous avons le plaisir d’annoncer que notre Meeting International aura lieu cette année le dimanche 30 juillet.
Nous souhaitons à tous les athlètes qui fêteront avec nous ce 20ème anniversaire beaucoup de succès et un public connaisseur et enthousiaste.
Inscription pour les athlètes/managers :
Pas de frais d’inscription.
Veuillez indiquer votre record personnel !
Attention : une compétition n’a lieu qu’avec au moins 3 athlètes !
Lien vers le programme de l’événement : Programme
Inscription par email : meetinginternational@cas.lu
Veuillez vous inscrire avant le jeudi 27.07.2023.

Lang-Staffel Championnat um Stade Jean Jacoby den 22.04.2023

Den Samschden den 22.04.2023 goufen zu Schëffleng um Stade Jean Jacoby di Laang-Staffel Championnater ausgedroen.

Bei de Meedercher 3x800m an bei de Jongen 3x1000m.
Bei dësem Championnat huet den C.A.Schëffleng och erëm gutt Resultater realiséiert.

Bei de Juniorinnen ( U20 ) huet eis Equipe an der Zesummesetzung vun:

Calmes Céline
Foux Iris
an  Schevers Laureen

an enger Zäit vun 7‘34“64 den Championstitel gefeiert op 3x800m.

Eis Cadetten

De Jager-Boos Liane
Chlecq Ilaria
an  Schevers Mara

hunn op den 3x800m eng 2te Platz realiséiert an der Zäit vun 8‘28“16.

Nach eng 2te Platz gouf et op 3x1000m vun eiser Junioren Equipe an enger Zäit vun 9‘34“12 an der Opstellung vun

Poth Luca
Santos Carvalheiro José
an  Costa Ravelino.

Eisen Comité felicitéiert hinnen fir des gutt Leeschtungen an Participatiounen.

Stage Freudenstadt 2023

Sonndes Moies hu mir eis scho ganz frei mam Bus op de Wee gemaach fir op Freudenstadt
an de Champions-Park ze fueren. Ënnerwee war d’Wierder net immens, awer all eis 22
Athleten a 4 Trainer, souwéi Member vum Comité hunn sech op e flotte Stage gefreet.
Dohannen ukomm hu mir eis direkt installéiert an et ass lass gaang mam Training. Di kleng
esou gutt wei di grouss hunn sech déi ganz Woch iwwer gutt dru gin, fir
hier Leeschtungen optimal ze verbesseren.

Vu Wäitsprong, Speerwerfen, Héichsprong an Ballscheisse war alles dobäi. Mee natierlech
ass de Fokus ëmmer um Lafen bliwwen. Eis Sprinter hunn intensiv un hirer Vitesse geschafft
an eis Mëttelstreckeleefer hu vill Kilometer hannert sech geluecht fir hier Ausdauer
ze fërderen.

Owes hu mir eis an der Equipe ëmmer gutt amuséiert, andeems mir Gesellschaftsspiller, wei
Loup-Garou oder Uno gespillt. Mir hunn awer och zesummen Fussball gekuckt an vill
gelaacht.

Als Ofschloss vun dengem gelongene Stage hunn Traineren vun den Debutants an Scolairen
een Interne Meeting organiséiert wou all Athlet säin Kennen beweisen konnt. Jiddereen huet
sech gutt dru gin an sech vu senger beschter Säit gewisen.
Ier mir Heem gefuer si, kruten eis Athleten nach all eng gutt Glace als Belounung
fir hire gelongenen Stage, och wann d’Wierder net grad dat richtegt war, well et vill
ze kal war.

Mir sinn all mat flotten Erfarungen, vill Amusement, neie Frënn, enger Woch
mat kalen Temperaturen awer vill Sonn erëm gutt um Schëfflenger Bierg ukomm.