Willkommen beim Cercle Athletique Schifflange

Trainer gesucht

Dir wëllt matt jonken a motivéierten Athleten schaffen? Dir sidd un der Liichtathletik interesséiert? Dann sidd dir beim CAS richteg!

Den CAS sicht:

Trainer (m/w) fir d’Grupp vun den Scolaires (11-12 Joer) vir direkt. Viraussetzung sin e gudden Emgang matt jonken Leit an Disponibilitéit. En Trainerschäin ass vu Virdeel, ass awer keen must.

Vir weider Informatiounen kënnt dir den President per Email ënnert phensgen@pt.lu oder telefonësch ënnert der Nummer 570695 bzw. 691570695 erreechen.


Sie sind bereit mit jungen und motivierten Athleten zu trainieren? Sie sind an der Leichtathletik interessiert? Dann sind Sie beim CAS genau richtig!

Der CAS sucht:

Trainer (m/w) für die Gruppe der Scolaires (11-12 Jahre) ab sofort. Voraussetzungen sind guter Umgang mit jungen Leuten und Disponibilität. Ein Trainerschein ist von Vorteil aber keine Voraussetzung. Der Kandidat sollte luxemburgisch sprechen können oder zumindest verstehen.

Für weitere Informationen können Sie den President per Email unter phensgen@pt.lu oder telefonisch unter der Nummer 570695 bzw. 691570695 erreichen.


Vous êtes prêt à entraîner des athlètes jeunes et motivés? Vous êtes intéressé par l’athlétisme? Alors vous êtes au bon endroit au CAS!

Le CAS cherche:

Entraîneur (m/f) pour le groupe des Scolaires (11-12 ans) à effet immédiat. Les conditions sont bon contact avec des jeunes et disponibilité. Une licence d’entraîneur est un avantage mais pas une exigence. Le candidat doit être capable de parler le luxembourgeois ou au moins comprendre.

Pour plus d’informations, vous pouvez rejoindre le président par courriel à phensgen@pt.lu ou par téléphone au 570 695 ou au 691 570 695.